ก.อุตฯลงพื้นที่สหรัตนนครดูแนวกั้นน้ำจากUS

ก.อุตฯลงพื้นที่สหรัตนนครดูแนวกั้นน้ำจากUS
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะลงพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เพื่อรับชมการสาธิตการใช้ระบบแนวคั้นกั้นน้ำ แบบเคลื่อนย้ายได้จาก บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะนำมาเสนอขายให้กับ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เพื่อใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะ สหรัตนนคร ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำ ซึ่งอาจไม่ทันต่อการรับสถานการณ์น้ำในปีนี้ โดย กระทรวงอุตสาหกรรม จะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของสหรัตนนคร ว่าจะมีการจัดซื้อหรือไม่ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จะสามารถขอใช้งบประมาณ 2 ใน 3 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ในการสร้างคันกั้นน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม ที่ถูกน้ำท่วมหรือไม่นั้น ยังต้องหารือในรายละเอียด เพราะหลักการระบุว่า จะต้องเป็นการสร้างแนวคันกั้นน้ำแบบถาวร ก.อุตฯ ตั้งคณะทำงานดูผลกระทบจากยุโรปนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมี นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานขึ้นมารวบรวมข้อมูลภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายุโรป ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 4 อุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ คือ อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ชิ้นส่วนยางยนต์และยางพารา ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะติดตามดูใน 2 เรื่อง คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากความต้องการสินค้าในยุโรปที่ลดลง และโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความกังวลตลาดต่างประเทศที่มีความผันผวน จนทำให้ไม่กล้าส่งออกสินค้า โดยเฉพาะ SME ก่อนที่จะมีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตาม ในส่วนของการช่วยเหลือ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะเน้นลดต้นทุนเชื่อมโยงตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม