ภาคเอกชน ขอรัฐทำจริง แผนบริหารจัดการน้ำ

ภาคเอกชน ขอรัฐทำจริง แผนบริหารจัดการน้ำ
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงานเสวนา ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย รับมือความเสี่ยงใหม่ภัยพิบัติ ว่า รัฐบาลควรมีแผนแม่บทยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวง และจัดทำผังเมืองที่ชัดเจนเพื่อจัดการน้ำ การปกป้องภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะมีบทบาทสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี จูงใจให้เกิดการลงทุนในบางอุตสาหกรรม ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมถึงมีการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบ ด้าน นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเอกชน คาดหวังให้รัฐบาลดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง เพราะหากรัฐบาลทำจริง เชื่อว่าจะบรรเทาผลกระทบได้ และจะทำให้ชาวต่างชาติ เกิดความเชื่อมั่นขึ้น