กรอ. เตรียมชงครม.พัฒนาระบบโลจิสติกส์

กรอ. เตรียมชงครม.พัฒนาระบบโลจิสติกส์
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.) ที่ จ.ชลบุรี มีมติเห็นชอบใน 4 เรื่อง 13 ประเด็น ที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ ทั้งมาตรการทางกลไกเพื่อบูรณาการและส่งเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีการนำเสนอแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 ที่ให้มีการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาโครงการให้มีกรอบไม่เกิน 30 วัน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความแออัดของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งการเสนอกลไกในการขับเคลื่อนบริหารจัดการความปลอดภัย และภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม หลังเกิดเหตุและก๊าซรั่ว พร้อมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์ ด้วยการเร่งรัดการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ การเร่งรัดรถไฟความเร็วสูงสาย กรุงเทพฯ - ระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2560 รวมทั้งการขยายช่องทางการจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 36 และ 317  นายพยุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.) ที่ จ.ชลบุรี มีมติเห็นชอบใน 4 เรื่อง 13 ประเด็น โดยมีการมุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุน ด้วยการเน้นการขยายระยะเวลาการปิด - เปิดด่านพรมแดน ไทย - กัมพูชา ให้มีระยะเวลาไปจนถึง 22.00 น. ของทุกวัน หลังจากก่อนหน้านี้ มีการปิดด่านในเวลา 18.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าให้สูงขึ้น พร้อมทั้ง มีการจัดทำแผนผังเมืองมาบตาพุด และภาคตะวันออก ให้มีการสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ รวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก 7 โครงการ เพื่อให้มีการจัดเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้าน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มองว่า แผนการจัดการทรัพยากรณ์น้ำนั้น รัฐบาลจะเร่งโครงการเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2558