แนะแรงงานไทยทำงานเมืองนอก สมัครกองทุนฯ เพียง 300-500 บาท คุ้มครองตลอดสัญญาจ้าง

แนะแรงงานไทยทำงานเมืองนอก สมัครกองทุนฯ เพียง 300-500 บาท คุ้มครองตลอดสัญญาจ้าง

แนะแรงงานไทยทำงานเมืองนอก สมัครกองทุนฯ เพียง 300-500 บาท คุ้มครองตลอดสัญญาจ้าง

กรมการจัดหางาน แนะคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคนสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครอง หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ หรือเกิดปัญหาในต่างประเทศ จ่ายเพียงครั้งเดียว 300-500 บาท แต่ให้การคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน พบขณะนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 108 ราย เป็นเงิน 3,745,000 บาท

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่มีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ต่างประเทศแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองหรือไม่นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรมการจัดหางานได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย ให้การสงเคราะห์แก่แรงงานไทยซึ่งไปหรือจะไปทำงานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุนฯ

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจัดส่ง ส่วนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ตามความสมัครใจ โดยจ่ายค่าสมาชิกฯ ในอัตรา 300 – 500 บาทต่อคนตามอัตรากำหนดของประเทศที่เดินทางไปทำงาน ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง และคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปีหากยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ

โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือมีหลายกรณี เช่น

  • กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ จะช่วยเหลือให้กลับประเทศไทย
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีประสบอันตรายทั้งก่อนไปและทำงานแล้ว สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล
  • กรณีประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

โดยจะได้รับการสงเคราะห์ไม่เกินคนละ 30,000 บาท

ส่วนกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์เงินจำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุการประสบอันตราย สงเคราะห์เงินคนละ 15,000 บาท

หากต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม โดยทำงานไม่ถึง 6 เดือน สงเคราะห์คนละ 25,000 บาท ทำงานมากกว่า 6 เดือน สงเคราะห์ 15,000 บาท รวมทั้งจากปัญหาความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว หรือค่าจ้างทนายความเนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิได้กระทำโดยเจตนา เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 กรมการจัดหางานได้ช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแล้ว 108 ราย คิดเป็นเงิน 3,745,000 บาท เป็นการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 2,380,000 บาท กรณีตรวจโรคไม่ผ่าน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 315,000 บาท กรณีทุพพลภาพ จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 1,050,000 บาท

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า รวมทั้งมีความมั่นใจในการไปทำงานต่างประเทศ โดยมีกองทุนฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงขอเชิญชวนคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีแจ้งการทำงานด้วยตนเองสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2245 6710-11 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน