คลังเผย8ด.ปีงบ55เงินคงคลังสูงกว่า2แสนล.

คลังเผย8ด.ปีงบ55เงินคงคลังสูงกว่า2แสนล.
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,120,230 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 71,462 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,571,810 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 61,494 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินงบประมาณ 451,580 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 43,994 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง และการถอนเงินฝากคลังของเงินกู้ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 495,574 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 189,537 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 306,037 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 มีจำนวน 215,254 ล้านบาทนายสมชัย กล่าวต่อด้วยว่า สำหรับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 มีจำนวนสูงกว่า 2 แสนล้านบาท และในเดือนมิถุนายน จะมีการนำส่งรายได้ก้อนใหญ่จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบเดือนพฤษภาคม ทำให้เงินคงคลังยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินการของรัฐบาลตลอดปี 2555