เฮ! เว้นภาษีกองทุนเลี้ยงชีพ แม้ออกจากงาน

เฮ! เว้นภาษีกองทุนเลี้ยงชีพ แม้ออกจากงาน

เฮ! เว้นภาษีกองทุนเลี้ยงชีพ แม้ออกจากงาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุนการออมเพื่อเป็นทุนทรัพย์ ให้แก่พนักงาน

ในกรณีที่ พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือออกจากงานหรือกองทุน และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต

ล่าสุดคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับประชาชน ถึงแม้ว่าต้องออกจากงานแล้ว

 

เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงจะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า

โดยรัฐบาลสนับสนุนให้ออมเงินเพื่ออนาคต ในยามชราภาพ จึงได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


1.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษี โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากลูกจ้างออกจากงาน
เพราะตาย ทุพพลภาพ หรือเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากลูกจ้างออกจากงานในกรณีอื่นนอกจากข้อแรก
แต่เมื่อออกจากงานแล้วได้คงเงินหรือผลประโยชน์นั้นไว้ทั้งจำนวนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และต่อมาเมื่อได้รับเงินหรือผลประโยชน์เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

มตินี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และขณะนี้อยุ่ระหว่างการดำเนินการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook