รัฐบาลผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลับบ้านเกิดช่วงสงกรานต์

รัฐบาลผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลับบ้านเกิดช่วงสงกรานต์

รัฐบาลผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลับบ้านเกิดช่วงสงกรานต์
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร  รับใช้ในบ้าน  ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2561 และต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ดำเนินการ ดังนี้


            1. กระทรวงมหาดไทย (มท.)

         
                   1.1   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด


                   1.2   ออกประกาศกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ดังนี้


                             1.2.1 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเลและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา  ลาว เมียนมา ดังต่อไปนี้  โดยให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2561 และกลับเข้าในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายปกติ
                                (1)    แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) ดังกล่าวออกให้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยด้านหลังบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาตทำงาน หรือระบุวันสิ้นอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2561
                                (2)    แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (แรงงานต่างด้าวที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติ)
                          1.2.2 การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่จัดทำทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
                          1.2.3 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจำ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ซึ่งแรงงานต่างด้าวเดินทางออกประทับตรา วัน เดือน ปี ที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากราชอาณาจักร และประทับตราวัน เดือน ปี ที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ในเอกสารดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใด ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้น
                                       (1) หนังสือรับรองที่กรมการจัดหางานหรือหน่วยงานในสังกัดออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันฯ ตามข้อ 1.2.1 (1)
                                       (2) หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.2.1 (2)


         2. กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานในสังกัดออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่างด้าวตามข้อ 1.2.1 (1) ที่จะเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561  เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทาง และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประทับตรา เข้า – ออก


         3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการ ดังนี้


                             3.1 ให้ ตม. ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด


                             3.2 ในระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว ให้ ตม. รายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบ เพื่อสรุปสถิติการเดินทางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


        4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ หรือกระทำ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทำการหรือเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นโดยทันที


        5. กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 3 ประเทศ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         

        6. กระทรวงสาธารณสุข ติดตาม เฝ้าระวัง โรคที่ติดมากับแรงงานต่างด้าว


        7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคง แจ้งข้อมูลแนวทางการดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติให้ถูกต้อง