กระทรวงคมนาคมเข็นแผนงานปีนี้กว่า 40 โครงการ มูลค่ารวม 2 ล้านล้านบาท

กระทรวงคมนาคมเข็นแผนงานปีนี้กว่า 40 โครงการ มูลค่ารวม 2 ล้านล้านบาท

กระทรวงคมนาคมเข็นแผนงานปีนี้กว่า 40 โครงการ มูลค่ารวม 2 ล้านล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 หรือ Action Plan 2561 ของกระทรวงคมนาคมว่า ตามแผน Action Plan ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมกว่า 2.021 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : โครงการที่คณะกรรมการ Public Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบ หรือคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติได้ภายในปี 2561 จำนวน 21 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 914,012.34 ล้านบาท จำแนกเป็น

โครงการที่อยู่ใน Action Plan 2559 จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่อยู่ใน Action Plan 2560 จำนวน 11 โครงการ และ

โครงการใหม่ จำนวน 6 โครงการ

แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน จำนวน 10 โครงการ ทางราง จำนวน 8 โครงการ ทางน้ำ จำนวน 2 โครงการ และทางอากาศ จำนวน 1 โครงการ

กลุ่มที่ 2 : โครงการที่จะประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561 จำนวน 23 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 1,107,271.18 ล้านบาท จำแนกเป็น

โครงการที่อยู่ใน Action Plan 2559 จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่อยู่ใน Action Plan 2560 จำนวน 17 โครงการ และ

โครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ

แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน จำนวน 3 โครงการ ทางราง จำนวน 17 โครงการ ทางอากาศ จำนวน 2 โครงการ และโครงการระบบตั๋วร่วม จำนวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ Action Plan 2561 เป็นแผนระยะสั้น 1 ปี ดังนั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวนี้ อาจดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยอย่างน้อย 3 – 5 ปี ซึ่งในแผนปฏิบัติการได้กำหนดเป้าหมายไว้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 คือ ขั้นตอนการดำเนินงานสุดท้ายที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 และจะมีการผลักดันการดำเนินงานให้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยมีกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook