บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านงบประมาณ (International Budget Partnership: IBP) รายงานผลการสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยประเทศไทยมีคะแนนเพิ่ม 14 คะแนน และอันดับดีขึ้นถึง 28 อันดับ จากปี 2558 ซึ่งวัดจาก 3 เรื่องหลัก คือ

(1) ความโปร่งใสของงบประมาณ หรือการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณให้สาธารณชนรับทราบ

(2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการงบประมาณ และ

(3) การมีสถาบันติดตามตรวจสอบที่เข้มแข็ง จากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ

ทั้งนี้ IBP มีข้อเสนอแนะในการปรับอันดับความโปร่งใสของงบประมาณภาครัฐให้ดีขึ้นในอนาคตด้วยการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบรายงานประจำปีทุกสิ้นปี รวมทั้งควรเพิ่มกลไกให้ตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดทำงบประมาณที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ พร้อมกับเพิ่มบทบาทในการติดตามตรวจสอบให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

สำหรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านงบประมาณ (IBP) เป็นหน่วยงานอิสระที่ร่วมมือกับภาคประชาสังคมจากทั่วโลกในการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในแต่ละประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่สหรัฐ แอฟริกาใต้ อินเดีย เคนยา และเนเธอร์แลนด์

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพอใจผลการสำรวจดังกล่าว เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้พัฒนาและจัดทำเอกสารที่แสดงข้อมูลทั้งทางด้านการคลัง การงบประมาณ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น และนำออกเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น เผยแพร่รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า “ประชาชนได้อะไร” จากงบประมาณรายจ่าย ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลระดับประเทศไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยเฉพาะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้จัดทำระบบรายงาน “ภาษีไปไหน” ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

“การที่ประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นครั้งนี้ สะท้อนถึงความโปร่งใสของกระบวนการงบประมาณที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อคะแนนการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในรอบถัดไป” นายกฯ ระบุ

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา usnews.com เว็บไซต์ชื่อดังของอเมริกาเพิ่งจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจมากที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติม --> บิ๊กตู่เฮ! ไทยขึ้นแท่นประเทศชั้นนำของโลก