ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมเด้งรับนโยบายมีลูกช่วยชาติ เพิ่มสิทธิค่าคลอด-ค่าสงเคราะห์รายเดือน

ประกันสังคมสนับสนุนนโยบายกระตุ้นการมีลูกเพิ่มขึ้นของรัฐบาล

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลง รวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม --> กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จึงพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกจ้างและผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตรจากเดิมผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน เพิ่มเป็นให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิมบุตรอายุ 0 – 6 ปี มีสิทธิได้คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน ๆ ละ 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ให้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คราวละไม่เกิน 3 คน


ทั้งนี้ กรณีเหมาจ่ายรายเดือน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ เพื่อนำร่างกฎกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อประกาศใช้ต่อไป