การเคหะฯ ลุยเปิด 9 โครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย

การเคหะฯ ลุยเปิด 9 โครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงวัย
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดระยะเวลา 45 ปี โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 724,985 หน่วย

ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 278,602 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนฯ 158,834 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,108 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560)

ในปี 2561 นี้ กคช.มีภารกิจการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ตามวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” ใน 9 โครงการสำคัญคือ

1. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) เพื่อจัดสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน 36 อาคาร รวม 20,292 หน่วย แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ระยะ ใช้เวลา 8 ปี

2. โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2560 กคช.ได้นำโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขาย และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมาเปิดให้ประชาชนได้จับจอง ตั้งเป้าหมายขาย 10,470 หน่วย สามารถขายได้ 16,495 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายขาย 13,301 หน่วย ปัจจุบันขายได้ 4,650 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561)

3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการ จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี รวมทั้งสิ้น 606 หน่วย และจะดำเนินการนำเสนอ ครม.อนุมัติจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) รวมทั้งสิ้น 2,004 หน่วย ภายในเดือนสิงหาคม 2561

4. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ รวมทั้งสิ้น 34,394 หน่วย โดยมีหน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จสะสมรวม 13,119 หน่วย สำหรับปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มก่อสร้าง 39 โครงการ 6,755 หน่วย และจะดำเนินการขออนุมัติอีก 17 โครงการ 5,597 หน่วย

5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 ได้แก่ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย โครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 หน่วย และระยะที่ 2 จำนวนประมาณ 3,000 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ในที่ดินของ กคช.บริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพฯ

6. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าที่ได้มาตรฐาน ระยะที่ 1 จำนวน 14 โครงการ 4,388 หน่วย ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวม 494 หน่วย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561

7. โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง (Senior Complex) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ โดยการจัดทำโครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1 และ 2) จำนวน 360 หน่วย รวมทั้งจัดทำโครงการ Senior Complex ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่คลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 360 หน่วย พื้นที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 360 หน่วย และพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8. โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมลงทุน พ.ศ. 2556 มี 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมร่มเกล้า โครงการเชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการปทุมธานี (ลำลูกกา) และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสวัสดิการข้าราชการสมุทรปราการ (บางเสาธง)

9. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของ กคช. โดยปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่ในความดูแล 100 แห่ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนแล้วเสร็จ 137 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน จำนวน 100 แห่ง

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!