สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

สรรพากรขยายเวลายื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 ตามกฎหมายกำหนดภายใน 150 วัน

นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สำหรับการยื่นแบบฯ ที่เป็นกระดาษ 

ส่วนผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตกรมสรรพากร ได้ขยายเวลาเพิ่มให้อีก 8 วัน โดยสามารถยื่นได้ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลดใช้กระดาษ รวมทั้งการประหยัดพลังงานในการเดินทางไปยื่นแบบฯ ตามโครงการร่วมชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) ที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้ผู้เสียภาษี มีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน

 

ขอบคุณข้อมูล INNNews