รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตอุตสาหกรรม EEC รองรับเงินลงทุน 1.1 ล้านล้านบาท

รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตอุตสาหกรรม EEC รองรับเงินลงทุน 1.1 ล้านล้านบาท

รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตอุตสาหกรรม EEC รองรับเงินลงทุน 1.1 ล้านล้านบาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) เห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 19 แห่ง มีพื้นที่ใหม่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 26,200 ไร่ รองรับการลงทุนได้กว่า 1.1 ล้านล้านบาท ภายใน 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย จ.ระยอง 6 แห่ง จ.ชลบุรี 12 แห่ง และ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ทั้งโครงการระยะสั้น กลาง ยาว รวม 168 โครงการ ในกรอบวงเงินประมาณ 1 ล้านล้านบาท มุ่งพัฒนาโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ ให้สามารถเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และ EEC ภายใน 1 ชั่วโมงด้วยรถไฟความเร็วสูง และมีสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ ช่วยผ่อนคลายความคับคั่งของสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ลดความแออัดของกรุงเทพฯ และยกระดับ EEC ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่น่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งของเอเชีย

“นายกฯ ขอให้นำแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปเชื่อมโยงกับแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อบริหารจัดการและลงทุนไปพร้อมกัน เพื่อให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึง 2% ของ GDP หรือปีละ 200,000 ล้านบาท"