เริ่มแล้ววันนี้ บัตรคนจนเฟส 2 อยากเข้าร่วมต้องทำอย่างไร

เริ่มแล้ววันนี้ บัตรคนจนเฟส 2 อยากเข้าร่วมต้องทำอย่างไร

เริ่มแล้ววันนี้ บัตรคนจนเฟส 2 อยากเข้าร่วมต้องทำอย่างไร
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

        นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเตรียมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้พร้อมแล้ว

        รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมสำหรับการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้วเช่นกัน

        สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. การตรวจสอบสถานที่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ระบบจะแจ้งว่า ต้องไปติดต่อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอ (กรณีจังหวัดอื่น ๆ) กำหนด ซึ่งเป็นเขตหรืออำเภอของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

2. สถานที่แสดงความประสงค์ ให้ไปแจ้งความประสงค์ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนด และสาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในเขต/อำเภอ ซึ่งเป็นเขต/อำเภอของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีประกาศสำนักงานเขตแจ้งสถานที่ที่รับแจ้งความประสงค์ ณ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของ ธ.ก.ส. และสำนักงานเขต รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตด้วย

3. เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาแสดงความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

5. เอกสารที่จะได้รับภายหลังการแจ้งความประสงค์ เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว จะได้รับเอกสาร (หางตั๋ว) 1 แผ่นเล็ก โดยขอให้เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

       ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว ทีม ปรจ. เขต/อำเภอ จะมอบหมายให้ AO ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ความประสงค์ (เช่น ทำงาน หรือฝึกอบรมที่ต้องการ) และให้คำแนะนำ/วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคลต่อไป ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก