'เนชั่น' ขายสินทรัพย์ มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท

'เนชั่น' ขายสินทรัพย์ มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท

'เนชั่น' ขายสินทรัพย์ มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท เกี่ยวกับ เนชั่น

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการบริษัท เนชั่นฯ มีมติให้จำหน่ายสินทรัพย์ในบริษัทย่อยและอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมถึง NOW 26 และมหาวิทยาลัยเนชั่น มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท คาดหวังเพื่อประคองธุรกิจสื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังมติทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,403.61 ล้านบาท จากทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบไปด้วยเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) ที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตและดำเนินการธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น, เงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB), บริษัทย่อยดำเนินการธุรกิจช่องทีวีดิจิทัล NOW 26, เงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด (WPS) และ เงินลงทุนในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) 

ทั้งนี้เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะเดียวกันยังเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ ธุรกิจผลิตสื่อ และเนื้อหาข่าวสาร (Contents)

การจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ช่วยลดภาระหนี้สิน และส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นจะดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (Bidding) ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินแต่ละรายการตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ จะจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่ต่ำกว่า "ราคาพื้นฐาน" ตามที่บริษัทฯ จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า

เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตามมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (บล.เคที ซีมิโก้) และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด) ของบริษัทฯ และในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเห็นสมควรให้กำหนดราคาพื้นฐานในราคาเดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เนชั่น

เรื่องล่าสุดของหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

ดูหมวด ข่าวเศรษฐกิจ / ธุรกิจ ทั้งหมด