คลัง เร่งกำหนดนิยามบัญชีเงินฝากนิ่ง – วันบังคับใช้ กม.บริหารเงินฝาก

คลัง เร่งกำหนดนิยามบัญชีเงินฝากนิ่ง – วันบังคับใช้ กม.บริหารเงินฝาก
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน เร่งกำหนดนิยามบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว และวันที่กฎหมายจะบังคับใช้ พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นรายมาตรา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account จะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเจ้าของบัญชีในการสืบค้นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี จากระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบรวมศูนย์ที่กรมบัญชีกลาง โดยเจ้าของบัญชีหรือทายาทสามารถติดต่อของรับเงินคืนได้ตลอดเวลา 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นควรให้มีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น ประเภทของบัญชีเงินฝาก นิยามของบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะเวลาและกระบวนการดำเนินการในทางปฏิบัติ เป็นต้น อีกทั้งเห็นควรให้พิจารณาวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับให้เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการเตรียมการ อีกทั้งควรพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

ทั้งนี้ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. Dormant Account จะเป็นไปอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะนำความเห็นจากทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทาง Fax: 0 2618 3366 และอีเมล์ fpo.hearing@gmail.com 

นอกจากนี้ สศค. จะเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. Dormant Account อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ และอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทำประเด็นคำถามคำตอบเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำขึ้นเว็บไซต์ของ สศค.

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!