CIMBประกาศกำไรสุทธิงวด9ด.ปี60แตะ554.4ล.

CIMBประกาศกำไรสุทธิงวด9ด.ปี60แตะ554.4ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

CIMB เผย กำไรสุทธิงวด 9 เดือน ปี 60 แตะ 554.4 ล้านบาท ลดลง 30.6% หลังสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

นายกิตติพันธ์  อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 9,838.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 145.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 3.6  ขณะที่กำไรสุทธิลดลงจำนวน 243.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 เป็นจำนวน 554.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสาเหตุหลักเกิดจากสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นงวดกันยายน 2559 

อย่างไรก็ตาม เงินสำรองของกลุ่มธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 10.3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 3.6 พันล้านบาท เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 43.8 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 18.0 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.7 ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 12.2 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.7 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.1 มีสาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในไตรมาส 1/2560 ประกอบกับธนาคารมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!