ดัชนีราคาสินค้าเกษตรก.ย.ปรับลดลง6.12%

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรก.ย.ปรับลดลง6.12%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศก. เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.ย. ลดลง 6.12% ขณะที่ภาพรวมดัชนีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.48% ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 7.03%

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน 2560 พบว่า ลดลงร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับหลายพื้นที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ไข่ไก่ กุ้งขาวแวนนาไม และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ ยางพารา และ ไก่เนื้อ 

ทั้งนี้ สำหรับเดือนตุลาคม 2560 คาดว่า ดัชนีราคาจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะเดียวกันแนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่าดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าวนาปี และยางพารา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ด้าน ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03  ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ลองกอง และเงาะโรงเรียน สำหรับเดือนตุลาคม 2560 คาดว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะลดลงเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะที่แนวโน้มเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ภาพรวมดัชนีรายได้ของเกษตรกร เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 0.48 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.03 และดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.12  โดยในเดือนตุลาคม 2560 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรจะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ในขณะที่แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!