รมว.แรงงานสั่งเดินหน้าขับเคลื่อนSafety Thailand

รมว.แรงงานสั่งเดินหน้าขับเคลื่อนSafety Thailand
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินหน้าความร่วมมือกลไกประชารัฐ ด้านความปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายให้ กสร.ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตามแนวทางประชารัฐ 

โดย กสร.มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินการตามกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ผ่านกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร พนักงานในการสร้างความตระหนักรู้ และปลุกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน และสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานมีสุขภาพอนามัยดีต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!