กรมบัญชีกลางจัดงานครบรอบ127ปี

กรมบัญชีกลางจัดงานครบรอบ127ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลางจัดงานสถาปนาครบรอบ 127 ปี พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในวันที่ 7 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง โดยปีนี้กรมบัญชีกลางจัดงานครบรอบ 127 ปี (6 ต.ค. 2560) ผ่านมาร้อยกว่าปี กรมบัญชีกลางยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเบิกจ่ายภาพรวมได้ 2,586,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.64 นอกจากด้านการจ่ายเงินแล้ว กรมบัญชีกลางยังดูแลด้านการรับเงินด้วย โดยปีงบประมาณ 2560 มีเงินสดรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ GFMIS จำนวน 3.09 ล้านล้านบาท เป็นการนำส่งรายได้จำนวน 2.73 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำส่งรายได้ของส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และเงินนอกงบประมาณที่ฝากเงินไว้จำนวน 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  นอกจากนี้ การดูแลเรื่องสุขภาพของข้าราชการ 

ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว โดยได้ปรับเพิ่มอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับเพิ่มการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินไม่รุนแรง หรือเป็นกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเร่งด่วน ทำให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2560 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,658.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,642.46 ล้านบาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!