ไฟเขียวพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ไฟเขียวพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ไฟเขียวพรบ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใหม่ เน้นปรับปรุงให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองด้วย โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สำหรับสาระสำคัญ ให้ขยายขอบเขตการใช้บังคับไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 

ขณะเดียวกัน ยังได้เพิ่มเติมหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงบัญญัติในการจดทะเบียนบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียน รวมถึงจะปรับปรุงให้กองทุนสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการคลัง เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น