ขรก.เฮ! ขึ้นเงินเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ 5 หน่วยงาน

ขรก.เฮ! ขึ้นเงินเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ 5 หน่วยงาน

ขรก.เฮ! ขึ้นเงินเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งมีเหตุพิเศษ 5 หน่วยงาน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ก.พ.กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ของ 5 ข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง จึงกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

1.ข้าราชการในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย หรือต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน ตลอดเวลา 

2.ข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ด้านพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ตลอด 24 ชั่วโมง

3.ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ในสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง  ซึ่งต้องติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 

4.ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ ในสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอ และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม 

5.ข้าราชการในสํานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองพยาน โดยทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา

ดูรายละเอียด พร้อมบัญชีแนบท้ายอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มฯที่นี้