ก.แรงงานอบรมผู้บริหารตามนโยบายZero Corruption

ก.แรงงานอบรมผู้บริหารตามนโยบายZero Corruption
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน อบรมผู้บริหารต้านทุจริตตามนโยบาย Zero Corruption ลดข้อบกพร่องการบริหารจัดการ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันนโยบายการบริหารด้านรายจ่ายของภาครัฐได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่าโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ดังนั้น กพร. จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ” สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุที่กฎหมายกำหนด สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในทางปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ลดข้อบกพร่องผิดพลาดอันเกิดจากการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “Zero Corruption” ของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน