ครม.รับทราบแนวทางกรอบงบฯปี2562

ครม.รับทราบแนวทางกรอบงบฯปี2562
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เห็นชอบแบ่งรายได้ภาษีบาปให้กองทุนผู้สูงอายุ 2% ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมรับทราบแนวทางกรอบงบฯปี 2562

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการนำเงินจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก บุหรี่ สุรา และเบียร์ หรือ ภาษีบาป เพื่อนำมาช่วยเหลือกองทุนผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งจากการสำรวจปีที่ผ่านมาพบว่ามีประมาณ 2.3 ล้านคน และปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 3 ล้านคน โดยได้รับในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีแต่กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกินปีละ 4,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันรัฐมีรายได้จากภาษีบาปเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบ กรอบรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยเน้นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านความมั่นคง ด้านหารเสริมสร้างศักยภาพประชาชน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ด้านหารปรับสมดุลการบริหารแผนดินภาครัฐ ใน 58 แผนงาน