ก.แรงงานขู่ปรับนายจ้างไม่จัดวันหยุดให้ลูกจ้าง

ก.แรงงานขู่ปรับนายจ้างไม่จัดวันหยุดให้ลูกจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างไม่จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างมีความผิด ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ2541 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์ โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาพอสมควร สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำ สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1ถึง 10 เขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546