กอช.ตั้งคณะอนุกรรมการไอทีตอบโจทย์ 4.0

กอช.ตั้งคณะอนุกรรมการไอทีตอบโจทย์ 4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กอช. ตั้งคณะอนุกรรมการไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม เดินหน้าพัฒนาระบบงานและบริการดิจิทัลเพื่อสมาชิก ตอบโจทย์ 4.0

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ เป็นประธาน มีอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการ Big Data ของหน่วยงานรัฐหลายแห่ง, นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบงานเทคโนโลยี และเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 

โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนการออมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)  ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในกระแสโลก 4.0 ในปัจจุบัน โดยขณะนี้ กอช. อยู่ระหว่างเร่งรัดพัฒนาระบบบริการสมาชิกบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ หรือ Web Service และการสร้างแอพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั้งด้านข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ ซึ่งเมื่อระบบงานได้พัฒนาแล้วเสร็จ กอช. ก็ได้เตรียมขยายผลเชื่อมโยงบริการเข้ากับโครงการ National e-Payment ต่อไปด้วยในอนาคต 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ... “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th