พาณิชย์ มั่นใจ ระบายข้าวที่ผ่านมาทำถูกต้อง

พาณิชย์ มั่นใจ ระบายข้าวที่ผ่านมาทำถูกต้อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งข้อสังเกต ยกประเด็นระบายข้าวพูดช่วงนี้ มั่นใจที่ผ่านมาทำถูกต้องแล้ว ปรับเกณฑ์เพื่อเหมาะสมไม่เอื้อใคร

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่โกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ว่า ตั้งแต่ที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ทำหน้าที่ตรวจนับปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือจากการรับจำนำของรัฐบาลชุดที่แล้ว ภายใต้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ผลการตรวจสอบออกมาเช่นใด จะถือว่าเป็นคุณภาพของสินค้านั้นทั้งกอง และจะยึดถือผลดังกล่าวเป็นเกณฑ์ โดยผู้แทนเจ้าของคลังและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวได้ลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวถูกต้องแล้ว โดยมีข้อสังเกตว่า เหตุใดในช่วงเวลานี้ จึงมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการระบายข้าว ประเด็นเรื่องคลัง และผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวมาวิพากษ์วิจารณาอย่างบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สังคมเกิดความสับสน เพราะที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนรับทราบอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการระบายข้าว ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ นบข. ให้ความเห็นชอบมาโดยตลอด และใช้หลักปฏิบัติเดียวกันกับทุกราย ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐ แต่การระบายก็ยังทำได้ไม่เร็วเท่าที่ควร เพราะตลาดข้าวทั่วไปมีขีดจำกัดในการรองรับปริมาณข้าวจากการที่ภาครัฐได้ระบายข้าวไปแล้วจำนวนมากก่อนหน้านี้ และในช่วงต้น ปี 2560 ได้มีมติทบทวนและปรับแนวทางการระบายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพข้าวและสภาพคลัง ซึ่งมีการจัดกลุ่มข้าวเพื่อการระบายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์คุณภาพของข้าว เพื่อแยกช่องทางการตลาดให้ชัดเจน โดยขายแบบยกคลัง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นข้าวทั่วไปเพื่อการบริโภค กลุ่มที่ 2 เป็นข้าวระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน และกลุ่มที่ 3 เป็นข้าวระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ โดยคลังข้าวทั้ง 8 แห่งที่มีปัญหาในขณะนี้ ก็ได้มีการจัดกลุ่มตามแนวทางที่คณะกรรมการ นบข. กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว