แรงงานจัดจนท.ดูศูนย์รับแจ้งต่าวด้าว4พันคน

แรงงานจัดจนท.ดูศูนย์รับแจ้งต่าวด้าว4พันคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ 4,000 คน อำนวยความสะดวกศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว คาดยอดถึงวันที่ 7 ส.ค. มีผู้ยื่นคำขอ 1 ล้านคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ข้อมูลล่าสุดการใช้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศ 100 ศูนย์ เฉพาะในกรุงเทพมหานครจำนวน 11 ศูนย์ มีนายจ้างมาใช้บริการ ณ วันที่ 26 ก.ค. เวลา 16.30 น. มีนายจ้างมายื่นคำขอแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวรวม 34,456 ราย จำนวนคนต่างด้าวที่แจ้งการจ้าง จำนวน 109,298 คน และมีนายจ้างยื่นคำขอทางออนไลน์ จำนวน 4,166 ราย จำนวนแรงงานต่างด้าว 6,884 คน สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง เชียงใหม่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และราชบุรี  ตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการจำนวนกว่า 4,000 คน และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลมไอน้ำ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ  และยังมีจุดบริการด้านพยาบาลในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากผู้มาใช้บริการที่ศูนย์มีอาการเจ็บป่วย โดยศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันโดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น. สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบด้วยใบคำขอจ้างคนต่างด้าว รูปถ่ายลูกจ้างขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น จำนวน 3 ใบ  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วนถูกต้องจะได้รับใบนัดหมาย  ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 15 นาที และหากไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ศูนย์นายจ้างสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ https://wpfast.doe.go.th/fast11/user/ พร้อมคาดว่าเมื่อสิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม จะมีผู้มายื่นคำขอเกือบ 1 ล้านคน หลังจากนั้น 8 สิงหาคม – 6 กันยายนนี้ (ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน) จะเป็นขั้นตอนตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่มาลงทะเบียนแจ้งไว้

อย่างไรก็ตาม นายจ้างไม่ต้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อจะดำเนินการลงโทษทางวินัย