กพร.ปลื้มรับรางวัลกองทุนพัฒนาฝีมือฯดีเด่น

กพร.ปลื้มรับรางวัลกองทุนพัฒนาฝีมือฯดีเด่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กพร.ปลื้ม รับรางวัล กองทุนพัฒนาฝีมือฯดีเด่น ปี 2560 จากนายกรัฐมนตรี วันที่ 2 สิงหาคมนี้ ที่ ทำเนียบรัฐบาล

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีการสนับสนุนในหลายลักษณะเพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนากำลังโดย กพร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการจูงใจในหลายด้านเพื่อให้สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญและสามารถนำเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการสนับสนุนจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกับผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ เมื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเมื่อนายจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนจำนวน 1,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คนทั้งนี้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

การปล่อยเงินให้กู้ยืมเพื่อพัฒนาพนักงาน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบันให้กู้แบบปลอดดอกเบี้ย นาน 12 เดือน เริ่มเมื่อ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการฝึกอรมพนักงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนนี้ให้กู้แล้วกว่า 51 ล้านบาท และหากต้องการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ จะให้เงินอุดหนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 100,000 บาท และถ้าฝึกอบรมพนักงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 นั้น กพร.ยังให้เงินอุดหนุนอีกรายละ 200 บาทต่อคนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะพัฒนาและบริหารเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ทำให้กรมบัญชีกลาง พิจารณาคัดเลือกให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกองทุนที่มีทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท รางวัลการพัฒนาดีเด่น โดยเป็นการรับรางวัลครั้งแรก ซึ่งจะรับมอบรางวัลในวันพุธที่ 2 สิงหาคมนี้ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล