คลังจับมือ ศิริราชฯ วางแนวทางเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เร็วขึ้น

คลังจับมือ ศิริราชฯ วางแนวทางเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เร็วขึ้น

คลังจับมือ ศิริราชฯ วางแนวทางเบิกค่ารักษาพยาบาลให้เร็วขึ้น
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลของรัฐ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้จัดทำระบบเพื่อรองรับวิธีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินมายื่นขอเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งทำให้ผู้มีสิทธิไม่ได้รับความสะดวก

กรมบัญชีกลาง จึงได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) ประเภทผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธิต้องแจ้งกับโรงพยาบาลฯ ให้ลงรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข แล้วนำไปยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด โดยให้ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินได้ตามสิทธิที่กระทรวงการคลังกำหนด

(2) ประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจะจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ผู้มีสิทธินำมายื่นขอเบิกเงินต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่คำนวณเงินค่ารักษาพยาบาลแทนหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปจ่ายชดเชยให้กับผู้มีสิทธิต่อไป

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเสริมอีกว่า แนวทางการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว จะช่วยทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนเร็วขึ้น มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ 0-2127-7396-98