ก.แรงงานเสริมทักษะช่างปูกระเบื้องป้อนตลาด

ก.แรงงานเสริมทักษะช่างปูกระเบื้องป้อนตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จับมือเอกชน เสริมทักษะช่างปูกระเบื้อง สู่ตลาดแรงงานมุ่งเน้น Green Jobs

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การขยายของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่างส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งช่างปูกระเบื้องเป็นหนึ่งในสาขานั้น โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สามารถผลิตช่างปูกระเบื้องได้ประมาณ 7,500 คนต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการภาคธุรกิจก่อสร้าง กพร. จึงร่วมกับบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) และบริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการผู้บริโภคพร้อมปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม หรือGreen Jobs ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานดำเนินการจัดฝึกอบรมช่างปูกระเบื้องให้แก่ช่างก่อสร้าง ทหารกองประจำการ และผู้มีรายได้น้อย มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 3,758 คน 

สำหรับในปี 2560 จะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการปูกระเบื้องให้เพิ่มขึ้นรองรับความต้องการตลาดแรงงาน