สุวิทย์เผยไทยต้องพัฒนาศักยภาพแรงงาน

สุวิทย์เผยไทยต้องพัฒนาศักยภาพแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผยไทยต้องพัฒนาศักยภาพแรงงาน บุคลากร นำนวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษ The Next Thailand ในงานสัมมนาสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สอดคล้องและตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยจะต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรบ่มเพาะคนไทยในเรื่อง ความพอเพียง ความมีวินัย จิตสาธารณะ และความซื่อสัตย์ สร้างศักยภาพของแรงงาน สร้างการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งต้องสร้างโอกาส กระจายรายได้ สู่ทุกภูมิภาคในท้องถิ่น พร้อมสร้างการเชื่อมโยงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ CLMV กลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้าสำคัญของโลกโดยมองตลาดโลกให้เป็นตลาดเดียวกับไทย พร้อมจะต้องแก้ไขอุปสรรคต่างๆควบคู่กัน เช่น การปฏิรูประบบราชการ โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในการทดสอบการบริหารจัดการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น