สภาพัฒน์เร่งลงทุนวิจัยเพิ่มขีดความสามารถ

สภาพัฒน์เร่งลงทุนวิจัยเพิ่มขีดความสามารถ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพัฒน์ มองเร่งลงทุนวิจัยพัฒนา สร้างศักยภาพแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)  กล่าวในการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ว่า  อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยหลายด้านปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและไอดี จากการเชื่อมโยงอินเทอเนตให้เข้าถึงทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาค การส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองภาคธุรกิจนำนวัตกรรมมาใช้ แต่ทั้งนี้ยังพบว่าด้านวิทยาศาสตร์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่อันดับ 47 จากอันดับที่ 48 เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยพัฒนาที่ยังน้อย  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันจำเป็นต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  มีมาตรการภาครัฐพยายามช่วยเหลือ  พร้อมกันนี้ภาครัฐ เอกชน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และศักยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เช่น  ความต้องการแรงงานในสาขาของสุขภาพในอนาคตมีจำนวนกว่า 30,000 คน อุตสาหกรรมอาหาร 100,000 คน เป็นต้น 

ด้านนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวว่า กพร.ได้เร่งพัฒนาระบบราชการและยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ให้การบริการประชาชนดีขึ้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจ เกิดความสะดวก การลดขั้นตอน ความไม่ยุ่งยากในการติดต่อราชการ ความรวดเร็ว ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องไม่สูงเกินไป และระเบียบกฏหมายที่ไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งให้สามารถวัดคุณภาพการบริการ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปิดกิจการ เพื่อให้ตรงกับเกณฑ์การวัดและประเมินEase of doing business ของธนาคารโลก