พาณิชย์เข้มนำเข้ามันเส้นประเทศเพื่อนบ้าน

พาณิชย์เข้มนำเข้ามันเส้นประเทศเพื่อนบ้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้ม นำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน คกก.นโยบายมัน เห็นชอบ 14 โครงการพยุงราคา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ามันเส้นที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน มาผสมกับมันเส้นไทยก่อนส่งออก ทำให้มันเส้นที่ส่งออกไม่ได้มาตรฐาน กระทบต่อราคาซื้อขาย นั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้มีมาตรการเพิ่มความเข้มงวด ในการกำกับดูแลการนำเข้า โดยกำหนดให้ผู้นำเข้ามันสำปะหลัง ต้องแจ้งการนำเข้าล่วงหน้าพร้อมระบุผู้รับปลายทาง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรัดกุม และได้เตรียมจัดชุดตรวจสอบมาตรฐาน ลงพื้นที่ปูพรมตามแนวชายแดน ป้องกันมันเส้นด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง เห็นชอบ 14 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 14 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อาทิ โครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตมันเส้นสะอาด เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับสถาบันเกษตรกร พยุงราคามันสำปะหลังไม่ให้ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก การเชื่อมโยงผลผลิตมันเส้นคุณภาพดีกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานเอทานอล ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง