ประจินแนะปลูกฝั่งเยาวชนคิดเป็นระบบมีเหตุผล

ประจินแนะปลูกฝั่งเยาวชนคิดเป็นระบบมีเหตุผล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'พล.อ.อ.ประจิน' แนะปลูกฝั่งเยาวชนคิดเป็นระบบ มีเหตุ มีผล เน้นความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่เทคโนโลยี รับไทยแลนด์4.0

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560 เรื่อง "การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษากับนโยบายประเทศไทย 4.0" ว่า การที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องปลูกฝั่งเยาวชนไทยให้มีความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ ยุคGeneration C คือการเกิดใหม่ที่มีความแตกต่างอย่างมีคุณภาพที่สำคัญจะต้องเน้นการมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสามารถแข่งขับกับต่างประเทศ ไทยจะต้องมีการศึกษารูปแบบการคิดวิเคราะห์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า เข้ามาบูรณาการ

ทั้งนี้ คนในยุค Generation C หรือคนยุคใหม่ จะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์เพระาความคิดสร้างจะทำให้เกิดความแตกต่างและสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต