ก.แรงงานให้1แสนบ./ปีฝึกพนง.รับ4.0

ก.แรงงานให้1แสนบ./ปีฝึกพนง.รับ4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ให้เงิน 1 แสนบาทต่อปีหนุนสถานประกอบการ ฝึกพนักงานด้านนวัตกรรมรองรับไทยแลนด์ 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายนำพาประเทศไทยก้าวยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดกรอบกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ฝึกอบรมให้กับพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด ได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรมมาลดหย่อนภาษีได้ 100 % ในปี 2560 ได้มีการปรับนโยบายให้สถานประกอบกิจการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่น้อยกว่า 70 % ของหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด ในส่วนนี้ยังมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วย