มติครม.เท619ล้านบาทพัฒนาคนรับEEC

มติครม.เท619ล้านบาทพัฒนาคนรับEEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบ 619 ล้านบาท ใช้พัฒนากำลังคนรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ วงเงิน 619.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของอาเซียน และส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยจะเป็นกรอบการดำเนินงานปี 60-64 ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 

นอกจากนี้ ยังจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกด้านกำลังคนรองรับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ EEC