ก.แรงงาน จัดซ้อมหนีไฟประจำ ปี2560

ก.แรงงาน จัดซ้อมหนีไฟประจำ ปี2560
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ สร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560

นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อม สามารถประสานมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอคำแนะนำได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน