สุวพันธุ์ชี้รัฐบาลยกต่อต้านทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ

สุวพันธุ์ชี้รัฐบาลยกต่อต้านทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ ยุติธรรม 'สุวพันธุ์' ชี้ รัฐบาลยกนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งใจให้ไทยปลอดโกง ชูสังคม คุณธรรม จริยธรรม

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU หรือ แผนปฏิบัติการร่วมด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.)

โดยระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติซึ่งได้จัดตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลแก้ปัญหาโดยเฉพาะ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และสิ่งสำคัญที่รัฐบาลพยายาม คือการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ให้มีจิตสำนึกตลอดจนสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน รับรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสร้างกระบวนการในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลหาแนวทางปิดโอกาสทางทุจริตคอรัปชั่นโดยมีการกำหนดแผนที่ชัดเจนนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปประธรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับสังคมของประเทศไทย ให้ปลอดการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลการร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร ปรับโครงสร้างทางการเมือง ยกระดับสังคม แก้ปัญหาความอ่อนแอของเศรษฐกิจ