พาณิชย์ขอเกษตรกรชะลอขุดมันช่วงฝนตก

พาณิชย์ขอเกษตรกรชะลอขุดมันช่วงฝนตก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการขุดมันช่วงฝนตก เนื่องจากเชื้อแป้งต่ำ ทำให้ได้ราคาน้อยลง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อขอให้ชะลอการขุดมันสำปะหลังขาย เพราะขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนเชื้อแป้งต่ำ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรให้ชะลอการขุดมันและรอให้พ้นฤดูฝนไปก่อน จะทำให้จำหน่ายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้น

โดยมันสำปะหลังที่เชื้อแป้งได้ตามมาตรฐาน 25% ราคากิโลกรัม (กก.) ละ 1.75 บาท แต่ถ้าเป็นมันคละ (ไม่วัดเชื้อแป้ง) กก.ละ 1.13 บาท และสำหรับมาตรการดูแลราคามันสำปะหลัง ปี 2560/61 รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว มีจำนวน 14 โครงการ วงเงินประมาณ 616 ล้านบาท และในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยจะผลักดันให้มีการทำมันเส้นคุณภาพดี มันเส้นสะอาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาผู้ส่งออกให้ดีขึ้น