ไทย-กัมพูชาฝึกช่างป้อนตลาดลดปัญหาค้ามนุษย์

ไทย-กัมพูชาฝึกช่างป้อนตลาดลดปัญหาค้ามนุษย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เพิ่มสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา ฝึกช่างป้อนตลาดลดปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมค้าขายชายแดน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. เผยว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ประเทศไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า โดยใช้กลไกความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาล และระดับท้องถิ่น ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี บนพื้นฐานของมิตรภาพ ซึ่งฝั่งไทยที่ จังหวัดศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจังหวัดพระวิหาร จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอาชีพ จำนวน 3 สาขาๆ ละ 20 คนในการพัฒนากำลังแรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ให้สามารถนำทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลต่อให้แก่กำลังแรงงานให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างธุรกิจการค้าชายแดน ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั้ง 2 ประเทศดีขึ้น ในส่วนของแรงงานไทยในปีนี้ตั้งเป้าหมายฝึกแรงงานไว้กว่า 3.6 ล้าน ซึ่งปัจจุบันฝึกแล้วกว่า 3.4 ล้านคน