“หมอเงิน” อาชีพมาแรงที่สร้างความมั่งคั่งให้คุณ

“หมอเงิน” อาชีพมาแรงที่สร้างความมั่งคั่งให้คุณ

     ชีวิตคนเราต้องการ หมอ หลายประเภท ถ้าว่ากันเรื่องสุขภาพ ต้องพึ่ง หมอยา (Doctor) เกิดมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล ต้องพึ่ง หมอความ (Lawyer) เกิดสถานการณ์ละล้าละลังตัดสินใจอะไรไม่ถูกก็พึ่ง หมอดู (Fortune teller) และยุคนี้ถ้าอยากมั่งคั่งและมีอิสระทางการเงินคุณต้องพึ่ง หมอเงิน (CFP)


ทำไม “หมอเงิน” จึงเป็นที่ต้องการตัวของธุรกิจ ?
     ในขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าในหลายมิติ มีการพัฒนาบุคลากรคุณภาพหลากหลายสาขาอาชีพ แต่สำหรับภาคธุรกิจการเงินในปัจจุบัน กำลังมีความต้องการ “หมอเงิน” หรือที่รู้จักกันในชื่อสายงาน นักวางแผนการเงินและการลงทุน เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสร้างความมั่งคั่งของคนยุคใหม่ เพราะไลฟ์สไตล์และสังคมที่เปลี่ยนไป สำหรับคนทำงานยุคนี้ มีช่วงเวลาราว 35 ปีตั้งแต่เรียนจบจนเกษียณสำหรับการสร้างอาชีพหารายได้เพื่อการบริโภคและใช้จ่ายไปตลอดชีวิต ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มค่าเงินออมหลักร้อยให้เป็นหลักล้านได้ภายใน 5-10 ปี และขยายผลต่อไปเรื่อยๆ ..ไม่ยาก..ถ้ารู้วิธีวางแผนการเงินและการลงทุน

     คนยุคนี้จึงต้องการ หมอเงิน มาช่วยวางแผน ช่วยสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดและมีอิสระทางการเงินให้ตนเอง แต่อัตราการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดงานสายนี้ทำได้ช้าและมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับการเติบโตของตลาดการเงินในปัจจุบัน

     ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) บอกว่า ทักษะชีวิตด้านการเงิน เป็นทักษะสำคัญของยุคนี้ จึงมอบคาถาสำคัญ 4 รู้ เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างที่ใจต้องการ นั่นคือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายผล (ตอบแทน) แต่ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีทักษะชีวิตด้านการเงิน ไม่รู้ว่าการวางแผนการเงินและการลงทุนที่ดีนับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการทำงานจะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตไปจนวาระสุดท้าย

     คนเราจึงจำเป็นต้องวางแผนด้านการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัยซึ่งเป้าหมายมีหลายรูปแบบเปลี่ยนไปตามวัยของบุคคล เช่น เป้าหมายการศึกษา ครอบครัว สุขภาพ ท่องเที่ยว ชีวิตหลังเกษียณ และเป้าหมายทั้งหมดนี้ หมอเงิน ช่วยเป็นโค้ชให้ชีวิตคุณได้


ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

สัญญาณที่ชี้ว่าตลาดต้องการ “หมอเงิน” มืออาชีพ
     บุคลากรในสายงานนี้กำลังเป็นที่ต้องการสูงมาก สัญญาณชี้ชัดมาจาการก่อเกิดผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ในตลาดเงินตลาดทุนมีเพิ่มขึ้น หลากหลายขึ้น ผู้บริโภคต้องการความรู้ คำชี้แนะ การแนะนำ และรู้สึกวางใจต่อนักวางแผนการเงินการลงทุนซึ่งทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ที่จะเชื่อมโยงสินค้าเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าต้องการความเป็นมืออาชีพ รู้ลึกในผลิตภัณฑ์การเงินทุกประเภทเพื่อเป็นโค้ช คอยแนะนำ วางแผนการเงินการลงทุนที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล และตัวกลางที่ว่านี้มีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของตลาดค่อนข้างมาก เพราะธุรกิจพัฒนาบุคลากรในสายงานนี้ได้ช้ากว่าอัตราความต้องการ

     ทำไมจึงผลิตได้ช้า? คนที่จะเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนได้นั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ CFP (Certified Financial Planner) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาชีพระดับสากล โดยองค์กรหรือสถาบันการเงินต้นสังกัด อย่างธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน จะส่งบุคลากรไปอบรม 6 รายวิชาอย่างเข้มข้นกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย) ก่อนจะสอบรับใบ CFP

     รายวิชาตามหลักสูตรสอบ CFP มีวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ วางแผนการลงทุน วางแผนการประกันภัย วางแผนเพื่อวัยเกษียณ วางแผนภาษีและมรดก รวมทั้งการจัดทำแผนทางการเงิน อบรมครบตามกำหนดจึงจะมีสิทธิ์สอบ ส่วนจะสอบผ่านหรือไม่ก็ขึ้นกับความสามารถ หากเก่งจริงรอบเดียวก็สอบผ่าน กล่าวโดยสรุปคนเก่งในสายอาชีพนี้ตอนนี้มีจำนวนไม่ถึง 200 คน ในขณะที่องค์กรสถาบันการเงินทุกที่กำลังต้องการตัวนักวางแผนมืออาชีพจำนวนมากทีเดียว

เรียนเป็น “หมอเงิน” ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     ถือเป็นข่าวดีสำหรับตลาดการเงินไทยที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่ตอบสนองความต้องการสร้างความมั่งคั่งให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ “นักวางแผนการเงินและการลงทุน” เป็นหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองโดย TFPA มุ่งปั้นบัณฑิตในสายงานนักวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดโดยตรง

     บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ สามารถสอบใบอนุญาต CFP ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการอบรมเพราะทุกรายวิชาที่ต้องเรียนเพื่อสอบ CFP ถูกนำมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด บัณฑิตใหม่สอบ CFP ผ่านสามารถทำงานเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนได้ทันที นับเป็นมิติใหม่ด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการปั้นคนคุณภาพสู่สายงานวิชาชีพ เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาภาคธุรกิจการเงินของไทยที่กำลังเติบโตในยุคเศรษฐกิจใหม่

     คุณดัยนา บุนนาค ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บอกว่า กว่าจะพัฒนาหลักสูตรที่ภาคธุรกิจให้การยอมรับ ทีมคณาจารย์เดินสายพบนักธุรกิจตลอดเวลาเพื่อรับทราบข้อมูล เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนา หลักสูตรใหม่ และทำให้รู้ว่าคนแบบไหนที่องค์กรภาคการเงินต้องการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะอาสาปั้นบัณฑิตอย่างที่ธุรกิจต้องการมาให้

     จุดเด่นของหลักสูตร นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ TFPA ให้การรับรองแล้ว ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสอบได้ IC License (Investment Consultant ) เป็นไลเซนส์ที่เบิกทางเข้าสู่การทำงานในภาคการเงินได้ทันที เพียงแต่ยังเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนไม่ได้ ดังนั้น หลังจากจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถสอบ CFP ได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติม เพราะทุกรายวิชาของ CFP ถูกนำมาบรรจุในหลักสูตรปริญญาตรีแล้วนั่นเอง สอบ CFP ผ่านก็ทำงานเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนได้เลย

คุณดัยนา บุนนาค ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


     บอกไว้ตรงนี้ว่าเงินเดือนเริ่มต้นสูงทีเดียวและอัตราความก้าวหน้าในสายงานเติบโตอย่างรวดเร็ว และไม่เฉพาะตลาดการเงินไทยที่มีความต้องการบุคลากรสายงานนี้ ตลาดการเงินในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อาชีพ CFP ก็ถือเป็น 100 Best Jobs ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ https://goo.gl/7isjst

ม.ปลายสายไหนก็เรียนได้
     ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสริมว่า หลายคนอาจมีความคิดว่าเรียนเกี่ยวกับการเงินต้องเก่งคณิตศาสตร์ แต่สำหรับยุคนี้มีโปรแกรมคำนวณเป็นตัวช่วยอยู่แล้ว ความเป็นมืออาชีพของนักวางแผนการเงินและการลงทุนอยู่ที่การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีความรู้จริง รู้ลึกในกลุ่มสินค้าทางการเงินและการลงทุน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้


ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน

     ดังนั้น นักเรียนมัธยมปลายสายการเรียนใดๆ ก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรนักวางแผนการเงินและการลงทุนได้ นักศึกษาใช้เวลาเรียน 4 ปีในระดับปริญญาตรี ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และมีการทำงานในสนามจริง ได้ลงทุนจริง มีประสบการณ์การทำงานจริงใน ระหว่างเรียน      

     “มหาวิทยาลัยกรุงเทพสอนให้นักศึกษารู้จัก “คิด” “วิเคราะห์” และ “เข้าใจทิศทางการลงทุนรวมทั้งรู้จักการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้แผนงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามระยะเวลาได้ตามที่ต้องการ ในหลักสูตรยังสอนทักษะการตลาดให้ด้วยเพราะนักวางแผนการเงินและการลงทุนต้องคุยกับชาวบ้านได้ คุยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ต้องเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจและต้องมีทักษะอาชีพ เช่น การฝึกบุคลิกภาพ การพูด การนำเสนอ เหล่านี้มีสอนอยู่ในหลักสูตรรอบด้าน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่รู้ลึกรู้จริง คิดสร้างสรรค์และทำงานเป็น” บัณฑิตเรียนจบมีงานรออยู่แน่นอน รู้จักหลักสูตรให้มากขึ้นหรือสมัครเรียนได้ที่ www.bu.ac.th/admission/bachelor/branch/68/


[Advertorial]