กรมบัญชีกลางคาดเร่งเบิกจ่ายเงินพัสดุทันปี61

กรมบัญชีกลางคาดเร่งเบิกจ่ายเงินพัสดุทันปี61
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางจัดหาพัสดุ คาดเร่งเบิกจ่ายเงินทันได้ภายในปี 61

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการเตรียมการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนราชการสามารถเริ่มกระบวนการจัดหาได้ตั้งแต่ทราบยอดเงินที่จะนำมาจัดหาพัสดุ หลังจากที่ส่วนราชการทราบยอดเงินแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนการจัดหาได้ทันที ตั้งแต่การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องได้รับการจัดสรรงบแล้วเท่านั้น