อรรชกาเร่งแก้กม.หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ

อรรชกาเร่งแก้กม.หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Startup Thailand 2017 เร่งเดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายเอื้อสตาร์ทอัพทำธุรกิจ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2017-Scale up Asia ว่า เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและเข้าสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไทยจำเป็นต้องมีนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ หรือ New Economic Warrior เป็นผู้ที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้เดินหน้าที่จะสนับสนุน ทั้งการออกมาตรการจูงใจทางภาษีสำคัญๆเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพ รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกในการส่งเสริมพัฒนายกระดับสตาร์ทอัพไทยสร้างประเทศไทยสู่ยุค 4.0

ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพ เช่น การอนุญาตสตาร์ทอัพให้พนักงานถือหุ้นร่วมได้ อนุญาตให้บริษัทจำกัดที่เป็นสตาร์ทอัพออกตราสารหนี้แปลงสภาพเพิ่มช่องทางในการระดมทุน โดยขณะนี้คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติได้เห็นชอบข้อเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว หลังจากนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 33 หน่วยงาน