ทุ่ม 1.7 พันล. ทำบัตรสวัสดิการ ขรก. - คนจน เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60

ทุ่ม 1.7 พันล. ทำบัตรสวัสดิการ ขรก. - คนจน เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60

ทุ่ม 1.7 พันล. ทำบัตรสวัสดิการ ขรก. - คนจน เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. อนุมัติเงิน 1.7 พันล้านบาท ทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย กำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้บัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

รายงานข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 124,000,000 บาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 – 2561 ในส่วนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และผูกพันงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ลดภาระงานกองคลังของส่วนราชการที่จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรในสังกัด

ขณะที่โครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วงเงิน 1,581,776,000 บาท ใช้งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ซึ่งรัฐบาลพิจารณาความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่น ค่ารถโดยสาร ขสมก. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งไม่สามารถถอนเงินสวัสดิการจากบัตรมาเป็นเงินสดได้ โดยทั้ง 2 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,776,000 บาท และกำหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้บัตรสวัสดิการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560