สศช.ประชุมประจำปีวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สศช.ประชุมประจำปีวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศช. จัดประชุมประจำปีวางแนวทางจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมรับฟังความคิดเห็นสู่ภาคปฏิบัติ

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ทาง สศช. ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการทุกปี เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาของการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการประชุมมุ่งเน้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวของประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ สศช. จะนำความคิดเห็นประเด็นการพัฒนาสำคัญในการประชุม ไปเป็นแนวทางในการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติต่อไป