คมนาคมลุยแผนะบบขนส่งแก้รถติดพิษณุโลก

คมนาคมลุยแผนะบบขนส่งแก้รถติดพิษณุโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลกแก้ไขปัญหาจราจร เชื่อมต่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มอบให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อ อำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย สนข. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในพื้นที่หารือแนวเส้นทางให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ   เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลก ยังเป็นศูนย์กลางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก และหลวงพระบาง - อินโดจีน - เมาะลำไย รวมทั้งเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลให้เมืองพิษณุโลกขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเมืองอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรและขนส่งในอนาคต