ผู้ประกันตน นายจ้าง เฮ ! มีผลแล้วขอคืนเงินจ่ายสมทบเกิน (ดูขั้นตอนขอคืน)

ผู้ประกันตน นายจ้าง เฮ ! มีผลแล้วขอคืนเงินจ่ายสมทบเกิน (ดูขั้นตอนขอคืน)

ผู้ประกันตน  นายจ้าง เฮ ! มีผลแล้วขอคืนเงินจ่ายสมทบเกิน (ดูขั้นตอนขอคืน)
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เริ่มแล้วขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน

ผู้ประกันตน  นายจ้าง เฮ ! ระเบียบสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การ ขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับ 29 มิ.ย.60  เปิด ขั้นตอน หลักฐานในการขอคืน ย้ำสามารถยื่นขอคืนได้สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การ ขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ.2560  ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 29 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา  

 ss1

ดูรายละเอียดได้ที่นี้

ทั้งนี้สาระสำคัญคือ ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่สะดวกในการติดต่อ

การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนต้องมีรายการสำคัญและหลักฐานประกอบยื่น ดังนี้

- กรณีนายจ้างเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินสมทบ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่และเลขที่บัญชีทะเบียนนายจ้าง เหตุผลในการขอรับเงินคืนและหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน  ทั้งนี้ ให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องและวันที่ยื่นคำร้องกำกับในแบบคำร้อง

 

- กรณีผู้ประกันตน เป็นผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินสมทบ ผู้ประกันตนต้องระบุชื่อ ที่อยู่และ เลขประจำตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าว ให้ใช้เลขบัตรประกันสังคม) ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง วันที่ยื่นคำร้องกำกับในแบบคำร้อง

สำหรับการขอรับเงินคืนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน และแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน

โดยผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน สามารถกรอกข้อความ และลงนามในคำขอรับเงินคืน พร้อมแนบหลักฐาน รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน

 

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

1ธนาคารกรุงเทพ

2 ธนาคารกสิกรไทย

3ธนาคารกรุงไทย

4 ธนาคารทหารไทย

5 ธนาคารไทยพาณิชย์

6 ธนาคารธนชาต

7ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

9 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

 

และนำส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคม ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืนตามที่อยู่ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า "ขอคืนเงินสมทบ"

 

ทั้งนี้ในการคืนเงินสมทบให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินโดยวิธีผ่านธนาคารที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ที่สำคัญในการขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนจากสำนักงานประกันสังคม

 

โดยต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ นำส่งเงินสมทบ  นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ในวันและเวลาราชการ