กสทช.เดินหน้าดึงเอกชนร่วมดูแลOTT

กสทช.เดินหน้าดึงเอกชนร่วมดูแลOTT
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. เดินหน้าดึงภาคเอกชนร่วมดูแล OTT ชู ธรรมาภิบาลประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top เปิดเผยภายหลังประชุมชี้แจงสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อดิจิตอลแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนบริการ OTT ถึงแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือให้บริการโครงข่ายในรูปแบบ OTT โดยระบุว่า ในวันนี้ได้เชิญกลุ่มบริษัทจาก 7 ธุรกิจหลัก รวม 47 รายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจพลังงานเป็นต้น โดยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่มาเข้าใจแนวทางการดำเนินการที่กำหนดให้ผู้บริการโครงข่ายและผู้บริการ OTT มาลงทะเบียน การประกอบธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมยืนยันที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช.ในการส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะบริการ OTT ที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไทย เพราะถือว่าเป็นหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการเอกชนไม่ปฏิบัติตามจะแจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ ส่วนรัฐวิสาหกิจจะแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เพราะถือว่ามีความผิดตามหลักการของตลาดที่ยืดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจส่วนธุรกิจต่างประเทศจะแจ้งไปยังสถานฑูตเพื่อระงับการประกอบธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีเพียง เฟสบุ๊ค เน๊ตฟิกส์ และ Youtube ที่ไม่ได้เข้าร่วมโดย กสทช.ได้ให้เวลาผู้ประกอบการทั้ง3รายเข้าแจ้งการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคมนี้