ปตท.สผ.แจ้งกลับมาผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก.

ปตท.สผ.แจ้งกลับมาผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท.สผ. แจ้งเริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก. ของโครงการเอส 1

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) แจ้งว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อดำเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปพลางก่อนหรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น 

ขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อผลิตปิโตรเลียมโครงการเอส 1 ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ การหยุดการผลิตปิโตรเลียมชั่วคราวเป็นเวลา 23 วัน (ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2560) ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.4 ของปริมาณการขายคาดการณ์เฉลี่ยทั้งปี 2560 ของบริษัทที่ประมาณ 300,000 - 310,000 บาร์เรลต่อวัน